1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu internetowego e-zpue.com” (dalej jako: „Klient”) jest E-ZPUE S.A. z siedzibą w Katowicach (adres siedziby: 40-135 Katowice, ul. Słoneczna 50)  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numerem KRS 0000083973, wysokość kapitału zakładowego opłaconego w całości 112 446,34 zł, REGON: 271577420, NIP: 6340197447, BDO: 000365754 (dalej jako: „Administrator”).

2.     Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), jak również przepisami polskiego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.     Mając na uwadze wypełnienie obowiązków ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpiecza takie dane przed ich udostepnieniem osobom nieuprawnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4.     Ilekroć pojęcia wykorzystywane w niniejszej Polityce Prywatności  Sklepu Internetowego „e-zpue.pl” (dalej jako: „Polityka”) zostały napisane z dużej litery, pojęcia te mają znaczenie przypisane im w Polityce.

5.     Nagłówki rozdziałów mają jedynie funkcję orientacyjną, służącą do ułatwienia korzystania i posługiwania się dokumentem Polityki i nie będą brane pod uwagę przy interpretacji bądź wykładni Polityki.

2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

a.     rejestracji konta w Sklepie Internetowym „e-zpue.pl”  (dalej jako „Sklep”) w oparciu o przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzonej poprzez akceptację Regulaminu Sklepu oraz Polityki;

b.     dokonywania rozliczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży;

c.      realizacji zamówienia produktu;

d.     niezbędnych do wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora, w tym prowadzenia działań marketingowych i kampanii reklamowych produktów Administratora droga elektroniczną.

2.     Administrator przetwarza dane osobowe podane dobrowolnie przez Klienta oraz dane zebrane automatycznie z zakresu korzystania ze Sklepu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na pewne usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia funkcji Sklepu, jak również w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw osób, których dane dotyczą.

3.     Dane osobowe podawane dobrowolnie przez Klienta nie są łączone ze zbieranymi automatycznie danymi z zakresu sposobu korzystania przez danego Klienta ze Sklepu. 

4.     Za odrębnie udzieloną zgodą Klienta, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat produktów i usług Administratora. Klient ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych droga elektroniczną.

5.     Dane przetwarzane dla celów rejestracji w Sklepie będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia konta ze Sklepu.

6.     Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem umów będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu tych umów. Ze względu na konieczność wypełnienia obowiązków natury podatkowej i księgowej, część danych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia zakończenia transakcji zakupu towaru lub usług.

7.     Dane przetwarzane w celach marketingowych Administratora drogą elektroniczna będą przetwarzane do momentu ewentualnego cofnięcia odpowiedniej zgody.

8.     Dane i informacje niezbędne do obsługi reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

9.     Dane osobowe pozyskane w celu kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenia takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

10.  Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia realizacji transakcji sprzedaży lub świadczenia usług.

3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.   W każdym przypadku cel przetwarzania i zakres danych osobowych oraz ewentualni odbiorcy danych osobowych Klienta, który dane przekazuje do przetwarzania Administratorowi wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa.

2.    Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:

a)    zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

b)    w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c)     w zakresie niezbędnym do celów, w których dane są przetwarzane;

d)    prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane;

e)    w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f)     w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

3.    Klient podaje dane osobowe:

a)    w procesie rejestracji w Sklepie lub składania zamówień bez rejestracji w Sklepie: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, dane o zamówionych produktach w celu późniejszego zawarcia umowy sprzedaży, w tym dokonania wzajemnych rozliczeń;

b)     w trakcie korzystania ze Sklepu.

4.   Przekazywanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient może nie przekazywać swoich danych osobowych, jednakże w takim przypadku Administrator może nie być w stanie zrealizować sprzedaży lub świadczyć usługę na rzecz Klienta. 

5.    Możliwe cele zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora:

a)    składanie zamówień;

b)    zakładanie konta Klienta w Sklepie;

c)     zawarcie i realizacja umowy;

d)    rozliczenie sprzedaży;

e)    reklamacje;

f)     archiwizacja;

g)    bieżący kontakt związany ze złożonymi zamówieniami lub zawartymi umowami;

h)    realizacja działań marketingowych produktów za odrębnie udzieloną zgodą przez Klienta.

6.    Możliwi odbiorcy danych osobowych Klienta:

a)    pracownicy lub współpracownicy Administratora;

b)    podmioty uprawnione do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

c)     w przypadku Klienta korzystającego w Sklepie z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, administrator udostępnia dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie, bezpośrednio realizującemu na rzecz Administratora zawartą z Klientem umowę, wyłącznie w celu należytej realizacji takiej transakcji;

d)    firmy bądź osoby, na podstawie odrębnych umów (umowy powierzenia danych), m.in. w celu ich archiwizacji, niszczenia, przechowywania.

7.    Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, a w szczególności nieudostępniania danych osobowych osobom nieuprawnionym oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Administrator zapewnia na życzenie Klienta szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie przetwarzania danych osobowych oraz terminie ich przekazania. Ponadto w tym trybie Administrator zapewnia także dostęp do aktualnej u szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez Administratora środkach technicznych zapobiegania pozyskiwania i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesłanych przez Klienta drogą elektroniczną.

8.    W toku składnia zamówienia na produkty znajdujące się w ofercie Sklepu, klient może być poproszony o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres i numer telefonu, adresu e-mail, danych dotyczących metody i szczegóły płatności.

9.    Dane osobowe Klienta nie będą sprzedawane ani przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej.

4.  PRAWA KLIENTA 

1.    Każdy Klient, którego dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych;

b)    żądania usunięcia swoich danych osobowych ;

c)     sprostowania swoich danych osobowych;

d)    żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

e)    sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

f)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.    Cofnięcie zgody lub sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Administratora kontakt@e-zpue.pl

3.    Wobec cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu, dane osobowe Klienta nie będą więcej przetwarzane w celach, w których zostały przekazane. 

4.    Zmiana lub uzupełnienie danych osobowych Klienta może nastąpić na podstawie stosownego wniosku przesłanego na adres poczty elektronicznej Administratora kontakt@e-zpue.pl

5.    W przypadku, gdy Klient stwierdzi nieprawidłowości w przetwarzaniu jego danych osobowych przez Administratora, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.     KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

1.    Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres siedziby Administratora lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@e-zpue.pl

2.   Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez przesłanie wiadomości pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem IOD lub elektronicznie na adres kontakt@e-zpue.pl

3.    Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych, wypracowywania najskuteczniejszej reakcji na pojawiające się zapytania, jak również w celach reklamacyjnych. Dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w innych celach niż reklamacyjne.

4.    Administrator będzie realizował czynności z danymi osobowymi Klienta, w związku z wnioskiem danego Klienta,  po uprzedniej weryfikacji Klienta. W tym celu Administrator zastrzega sobie prawo do ponownego zwrócenia się do Klienta o potwierdzenie jego danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Klienta, i na których przetwarzanie Klient udzielił zgody. Administrator wskazuje, że przekazanie takich danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, o których przekazanie wnosi Klient.

6.     ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych stosowne do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, wglądem lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.    Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej oraz zakresu i charakteru przetwarzania danych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

7.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Administrator posługuje się plikami „cookies”, tj. niewielkimi plikami zawierającymi łańcuch znaków, który jest wysyłany do komputera Klienta podczas korzystania ze Sklepu. Informacje zbierane automatycznie przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści oferowane przez Administratora do indywidualnych potrzeb i preferencji Klienta, jak również służą do opracowania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu przez Klientów. Dzięki plikowi „cookie”, przeglądarka Klienta może zostać rozpoznana przez witryny należące do Administratora. Większość używanych przez Administratora „cookies” jest po zakończeniu sesji przez Klienta usuwana z jego dysku twardego. Pozostałe pliki „cookies” pozostają na komputerze Klienta w celu umożliwienia rozpoznania komputera Klienta podczas kolejnej wizyty na stronie Sklepu. Wyłączenie przez Klienta opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” w przeglądarce internetowej może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

2.    Administrator korzysta z różnych systemów monitorowania aktywności Klienta w Sklepie, oferowanych przez podmioty trzecie, tzw. analizy sieci. 

3.    Mając na uwadze możliwość rozszerzenia z czasem usług i funkcji w ramach Sklepu, Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce, jednakże przy zachowaniu praw nabytych przez Klienta. Polityka dotyczy każdego Klienta. 

4.    Administrator każdorazowo umieści w ramach Sklepu informację o zmianach w Polityce oraz będzie udostępniał nową wersję Polityki.