REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-zpue.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów złożonych przez Klientów za pośrednictwem Sklepu Internetowego „e-zpue.com”.
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu internetowego e-zpue.com” (dalej jako: „Sprzedawca”) jest E-ZPUE S.A. z siedzibą w Katowicach (adres siedziby: 40-135 Katowice, ul. Słoneczna 50)  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numerem KRS 0000083973, wysokość kapitału zakładowego opłaconego w całości 112 446,34 zł, REGON: 271577420, NIP: 6340197447, BDO: 000365754 (dalej jako: „Administrator”).
 3. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej posiadającej adres kontakt@e-zpue.pl lub pod numerem telefonu +48 41 38 81 000
 4. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem Działu X Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 6. Słownik definicji:
  1. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  2. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
  3. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
  4. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Klienta i przypisanych do niego oraz jego Loginu, które łącznie z Loginem umożliwiają danemu Klientowi zalogowanie się i korzystanie ze Sklepu Internetowego, a które mogą być później zmieniane przez Klienta;
  5. Klient – rozumie się:
   1. osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa także osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo
   2. osobę prawną albo
   3. jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
   4. która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
  6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740);
  7. Konto  – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym;
  8. Login – adres e-mail Klienta podany podczas procedury rejestracji do Sklepu Internetowego i mu przypisany, umożliwiający danemu Klientowi zalogowanie się do Konta i korzystanie ze Sklepu Internetowego;
  9. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym 
    z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym;
  10. Pliki Cookie – pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, podczas korzystania przez Klienta ze strony Sklepu Internetowego, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach;
  11. Polityka Prywatności – dokument określający postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny pod linkiem https://e-zpue.com/polityk-prywatnosci/.;
  12. Produkt – rzecz ruchoma znajdująca się w ofercie sprzedaży Sprzedającego 
    w ramach Sklepu Internetowego, będąca przedmiotem sprzedaży Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
  13. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego „e-zpue.com”;
  14.  Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym e-zpue.com
  15.  Sprzedawca – firma ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie(adres siedziby: 29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowskiej 79C), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052770, będąca zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług posiadająca numer identyfikacji podatkowej: NIP 656-14-94-014;
  16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  17.  Ustawa Konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku – o Prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  18.  Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta przy użyciu Formularza Zamówienia w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

ZAŁOŻENIE, REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z KONTA

 1. Założenie, rejestracja i korzystanie z Konta na Sklepie Internetowym jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@e-zpue.pl lub też pisemnie na adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79C.
 2. W ramach procedury zakładania Konta każdy Klient samodzielnie ustala swoje Hasło do Konta. Wymogi co do treści Hasła przekazywane będą Klientowi w toku procesu zakładania Konta.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu (adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego) i Hasła ustanowionego w Formularzu Rejestracji przez Klienta.
 4. Klient, przed zakończeniem procesu zakładania (rejestracji) Konta, może udzielić zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Sprzedającego oraz ankiet dotyczących opinii na temat jego usług, w tym w formie Newslettera.
 5. Warunkiem założenia Konta jest oświadczenie przez Klienta, że zapoznał się on z treścią Regulaminu i akceptuje ją, składane podczas procesu rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, zawierającego również treść o zapoznaniu się z Polityką Prywatności.
 6. Klient zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania się na Konto Sklepu Internetowego osobom nieuprawnionym. Skutki udostępnienia przez Klienta danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, osobom nieuprawnionym, ponosi Klient.
 7. Klient zobowiązany jest do podania przy zakładaniu Konta swoich własnych danych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości tych danych.
 8. Sprzedawca będzie przekazywał Klientowi informacje związane ze sprzedażą na rzecz Klienta Produktów w formie elektronicznej w panelu „Moje Konto”, chyba że inny tryb przekazywania informacji wynika ze szczegółowych postanowień Regulaminu albo Klient i Sprzedawca uzgodnią wspólnie inny tryb przekazywania informacji.
 9. Klient  ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto w panelu „Moje Konto”. W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających ze zrealizowanych zamówień. Dane Klienta zawarte w księgach podatkowych Sprzedawcy oraz związanych z nimi dokumentach, będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądanie udostępnionego asortymentu oraz składanie Zamówień wymaga:
  1. urządzenia końcowego, umożliwiającego wygenerowanie strony internetowej Sklepu Internetowego, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej;
  2. aktywnego konta poczty elektronicznej;
  3. włączonej obsługi Plików Cookies zgodnie z informacją wynikającą z Polityki Prywatności,
 2. Sprzedawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania 
   i modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione, dlatego klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą 
   o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Założenie Konta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym, zgodnie z pkt. 5 działu IV Regulaminu.
 3. Cena Produktu podana na Stronie internetowej wyrażona jest w złotych polskich 
   i zawiera stawkę podatku od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi w tym zakresie. 
 4. Klient jest informowany o łącznej cenie Produktu, wraz z należnymi podatkami. O łącznej cenie brutto Produktu, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5 działu IV Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona 
   i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca ma możliwość częściowego przyjęcia Zamówienia, gdy objęte Zamówieniem Produkty są niedostępne lub nie są dostępne w odpowiedniej liczbie. W przypadku niemożliwości realizacji złożonego Zamówienia ze względu na brak dostępności zamówionego Produktu lub braku dostępności w odpowiedniej liczbie, Zamówienie zostanie zrealizowane w odpowiedniej części. W szczególnych przypadkach ilość Produktów, jakie zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania Zamówienia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów udostępnionych w Sklepie Internetowym, jednakże cena Produktu obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje dla Klienta wiążąca. Zmiana cen nie odnosi się do Zamówień, które zostały złożone przed wprowadzeniem zmiany cen.

 

PŁATNOŚĆ ZA PRODUKT

 1. Klient może dokonać płatności ceny za zakupiony Produkt w następujący sposób:
  1. płatność elektroniczna i płatność kartą płatniczą;
  2. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: bank …… numer rachunku …..
 2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronie internetowej przelewy24.pl/metody-platnosci.
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi spółka PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 4. Klient akceptując Regulamin udziela zgody na wystawianie przez Sprzedawcę paragonów/faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub udostępnianie w założonym przez siebie Koncie.

 

DOSTAWA PRODUKTU

 

 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie prowadzi wysyłki Produktów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Produktu następuje na adres wskazany w Zamówieniu.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Szczegółowe informacje na temat sposobu dostawy znajdują się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa”. Informacja o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy Zamówienia jest zamieszczona przy opisie Produktu na Stronie Internetowej.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

REKLAMACJA PRODUKTU

 

 1. Reklamacje Produktów mogą być składane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących rękojmi. W przypadku, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją udzieloną przez Sprzedawcę albo inny podmiot będący gwarantem – reklamacje mogą być kierowane na podstawie takiej gwarancji bezpośrednio do gwaranta.
 2. Sprzedawca udziela gwarancji wyłącznie na Produkty, których jest producentem. Pozostałe produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją udzieloną przez inny podmiot będący gwarantem (np. producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki realizacji uprawnień z gwarancji i czas jej trwania jak i sposób złożenia reklamacji opartej na gwarancji są podane w oświadczeniu gwarancyjnym (np. w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu) oraz w zakładce „Zwroty i reklamacje” na Stronie Internetowej.
 3. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Produktu na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 4. Reklamację Produktu można zgłosić drogą elektroniczną przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego, udostępnionego przez Sprzedawcę w zakładce „Zwroty i reklamacje” na Stronie Internetowej. W reklamacji należy zawrzeć w szczególności zwięzły opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację.
 5. W przypadku, gdy Klient składa reklamację dotycząca Produktu w oparciu o rękojmię, Klient jest uprawniony do:
  1. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży w zakresie dotyczącym Produktu z wadą (tj. o zwrot ceny zapłaconej za Produkt z wadą), chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt z wadą na produkt wolny od wad albo wadę taką usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu z wadą na produkt wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny Produktu z wadą wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości produktu, który wady nie posiada. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu z wadą na Produkt wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu z wadą żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu z wadą do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę:
  2. żądania wymiany Produktu z wadą na produkt wolny od wad albo żądania usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Produkt z wadą na produkt wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania Klienta, jeżeli doprowadzenie Produktu z wadą do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta przy reklamacji dotyczy naprawy Produktu, wymiany Produktu na nowy lub obniżenia ceny Produktu, Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż 14 dni od złożenia reklamacji. Po bezskutecznym upływie tego terminu brak odpowiedzi Sprzedawcy na żądanie Klienta poczytuje się za uznanie żądań reklamacji za uzasadnione.
 7. Jeżeli Klient w reklamacji złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca ustosunkuje się do tego żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jego złożenia. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację.
 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres wskazany w zakładce „Zwroty i reklamacje” na stronie Sklepu Internetowego. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania, dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 10. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu z wadą na nowy Produkt przedawnia się z upływem jednego roku licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi.

                               


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

b) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

3. Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

4. Klient będący konsumentem, w celu polubownego rozwiązywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8 Działu IX Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży posinno zostać złożone przez formularz zwrotów i reklamacji. Produkty powinny być zwrócone na adres: Dział E-commerce, ZPUE SA, Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa
 2. Przykładowy wzór formularza  odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy Konsumenckiej oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje ”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  • Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (i) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (ii) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: kontakt@zpue.pl
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, które obowiązany jest ponieść Konsument:
  • w przypadku, gdy Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały przedstawione w Polityce prywatności na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Polityka prywatności”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy Sprzedaży realizowane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności w przypadku:
  • zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu Internetowego,
  • zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu,
  • zmian w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawierania Umowy Sprzedaży.
 3. O treści zmian Regulaminu każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego – przy założeniu Konta lub zmieniony później w panelu „Moje Konto” – adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Klient zarejestrowany i posiadający Konto w Sklepie Internetowym nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta, poprzez usunięcie Konta w Sklepie Internetowym. Zmiana Regulaminu skuteczna jest tylko na przyszłość. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klienta i nie ma wpływu na Umowę Sprzedaży zawartą przed wejściem zmiany Regulaminu w życie.
 4. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych w Sklepie Internetowym oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Sprzedawca ma prawo według własnego uznania do zablokowania Konta aż do naprawienia uchybienia przez Klienta albo samodzielnego usunięcia nieprawidłowych, sprzecznych ze stanem faktycznych danych albo usunięcia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Wszelkie prawa do strony internetowej Sklepu Internetowego, w tym do tekstu i jego elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów, są zastrzeżone.
 6. Klientom, którzy dokonali zakupu Produktu w Sklepie Internetowym, Sprzedawca umożliwia publikację na stronie Sklepu Internetowego indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących nabytych przez nich Produktów. Rezygnacja z usługi zamieszczania opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na stronie internetowej. Regulacja przepisu pkt. 4 Działu XII Regulaminu znajduje odpowiednie zastosowanie.
 7. Z elementów strony Sklepu Internetowego można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2021r. poz. 386).
 8. Zabronione jest dokonywanie w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, kopiowania, modyfikowania w jakikolwiek sposób strony Sklepu Internetowego w całości lub w części.
 9. W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (Pliki Coocies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.
 10. Regulamin podlega prawu polskiemu.